# دل_نوشته

باران

دمـــــش گرم…باران را می گـــــــویم… به شـــــــانه ام زد و گفت: خســته شدی…. تو اســـتراحـــــت کن من می بارم….
/ 0 نظر / 11 بازدید