ایرادی نداره

ایـــرادی نــدارد . . . ایــن شــبــها کــه مــن تــو را آه مــیکشــم، تــو در آغــوش دیــگــری نــفــس عمــیق بــکــش تــا دیــوانــه تــرش کــنــی…!.

/ 0 نظر / 8 بازدید